Емоционална Интелигентност – EQ

Apr 9, 2018

Чувствата играят основна роля в нашият живот. Те могат да бъдат мотиватор за успех или причина за провал.
Емоциите са субективни състояния на човека. Те биват предизвикани от вътрешни или външни фактори и се проявяват във формата на изживявания. Вътрешните фактори са най-вече нашите мисли и възприятия, а външните – климат, поведението на другите хора, случайни събития или обстоятелства.
Емоциите/чувствата могат да бъдат използвани като начин да опознаем и разберем себе си.  Емоционалният интелект представлява способността на човек да възприема и използва информацията, предавана чрез емоциите. Голяма част от общуването е изразено чрез емоции – жестове, мимики, гримаси, тон на гласа, позa на тялото, и др. При разговор хората възприемат само 10% от неговият смисъл чрез думите, като останалата част възприемат чрез други канали на комуникация.

Докато IQ – Inteligence Quote, показва Рационалният капацитет на мозъка, EQ – Emotional Quote, показва Емоционалният капацитет.

Високата Рационалната интелигентност (IQ), сама по себе си не е гаранция за успех. Например за постигане на добри резултати на работното място са необходими определени компетентност и умения, но те не винаги са решаващи, защото тяхното приложение може да бъде възпрепятствано от Емоционалното ни състояние. Емоциите пораждат чувства, а това как се чувстваме определя нашето поведение, следователно емоциите определят поведението ни.

За да попречим това да се случи е добре да се научим да разпознаваме Емоциите в себе си и в другите, т.е да развиваме своята Емоционална Интелигентност. За разлика от Рационалната интелигентност, която е даденост при раждане, Емоционалната интелигентност е комплекс от навици, които могат да се развиват и подобряват с времето.
EQ има две насоки: Лична и Социална
 Първата включва:
1. Осъзнаване на собствените Чувства (в дадена ситуация).

2. Идентифициране видът на Емоцията от шестте основни такива: Щастие, Тъга, Гняв, Изненада, Страх, Отвращение.

3. Осъзнаване на причината/източника на тази Емоция, и как тя афектира поведението ни?
4. Самоконтрол – включва оценка на Емоциите (т. 1,2,3), и адекватно направление на Поведението спрямо тях.

Социалната насока включва:

  1. Способността да разбираме емоциите, мислите, чувствата и дори проблемите на другите хора (Емпатия).
  2. Да управляваме успешно взаимодействията и отношенията си с други хора.
  3. Повишена способност да работим в екип и да се справяме успешно с конфликтни ситуации.
  4. Да се чувстваме комфортно в Обществото.

 

Литература:

“Емоционалният Интелект”, Б. Лемберг. Изд. “Паритет” , 2013

“Емоционална Интелигентност”, Даниел Голман, 1995